Cumparatori

Cumpărători

GHIDUL  CUMPĂRĂTORULUI

Acte necesare pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare:

 • Acte de identitate părţi
 • Acte de proprietate (în original) asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei, după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces verbal de predare-primire, act de vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.
 • Certificat fiscal pe numele proprietarului,  eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către Stat.  Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv
 • Documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu),  întocmită de un expert cadastral autorizat
 • Extrasul de carte funciară autentic  care se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii
 • În cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta (întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune)
 • Certificat energetic
 • Certificat de casatorie / Sentință de divorț în original
 • Adeverință și factură energie electrică
 • În cazul terenurilor, certificat de urbanism

Pentru persoane juridice:

 • Certificat de atestare fiscală a persoanei juridice valabil, eliberat de ANAF
 • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului sau actul în baza caruia îsi desfăşoară activitatea persoana juridică
 • Act constitutiv sau certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comerțului (pentru societăţi comerciale)
 • Împuternicire (delegaţie, hotărâre A.G.A) pentru reprezentantul persoanei juridice la încheierea actului (dacă este cazul)
 • Hotărâre A.G.A din care să rezulte acordul asociaților cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății

Ce presupune antecontractul de vânzare-cumpărare?

 • Stabilirea prețului proprietății care urmează să fie achiziționată
 • Achitarea avansului de către cumpărător proprietarului
 • Stabilirea termenului maxim de semnare a contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică
 • Stabilirea datei de eliberare a apartamentului, dacă este cazul
 • Stabilirea actelor necesare încheierii contractului
 • Orice alte clauze pe care părțile le consideră necesare la încheierea contractului